Foredrag om arv og fremtidsfullmakt 17. april 2024

Under foredraget får du et innblikk i: Tips for å unngå arvekonflikter (forskudd på arv og avkortning, «moderne familier» med mer) Hvorfor bør man opprette fremtidsfullmakt? Hvordan opprette fremtidsfullmakt og hva bør den inneholde? Hva må man tenke på rundt bolig som en del av testament og fremtidsfullmakt? Sted: Pir, Keiser Wilhelmsgate 22 Tid: Onsdag […]

Har styresammensetningen blitt ulovlig siden i fjor, eller kan den bli det neste år?

Bakgrunn – hvorfor nye krav? Kjønnsbalanse i styrer har gjennom tidene vist seg vanskelig å oppnå. Tidligere regler om styresammensetning har vist seg å være lite effektive og det har derfor vært behov for regler som begrenser hvor stor andel av styret som kan være av samme kjønn. Følgende krav til kjønnsbalanseringen er vedtatt Antall […]

Utvidet tilbudsplikt om «annet passende arbeid» i konsern – Fra 1. januar 2024

Innledning  Arbeidstakere i selskap som inngår i et konsern fikk fra 1. januar 2024 styrkede rettigheter i saker hvor arbeidsgiver vurderer oppsigelser på grunn av rasjonaliserings- eller omstillingsbehov.   Kravet om å tilby «annet passende arbeid» gjelder ikke lenger bare innenfor selskapet arbeidstakeren er ansatt i, men nå innenfor hele konsernet som selskapet er del av, […]

Forbrukerkjøpsloven endres 1.1.2024

I alle kjøpsforhold mellom en profesjonell og en privat part sikrer forbrukerkjøpsloven viktige minsterettigheter for den private part (forbrukeren). Den 1. januar 2024 blir det innført lovendringer som utvider og styrker disse rettighetene. Først og fremst blir forbrukerkjøpsloven utvidet til også å gjelde de digitale ytelsene som knytter seg til et fysisk produkt. Kjøper du […]

Sak etter barneloven – en oversikt over prosessen

I tvister mellom foreldre hvor man ikke blir enig om forhold som berører felles barn, vil barneloven regulere hvordan saken skal løses. Saksgangen er tilrettelagt for at man på lavest mulig nivå skal kunne oppnå en minnelig ordning i tvisten. Før det reises sak for domstolen som gjelder foreldreansvar, flytting med barn ut av landet, […]

Eiendomsskolen 9. november 2023

Denne gang ser vi nærmere på praktiske problemstillinger angående kjøp av eiendom og søknadsarbeid. Vi tar i tillegg temperaturen på eiendomsmarkedet nå og fremover, og avslutter med en runde innom reklamasjonshåndtering. Med oss på laget har vi denne gang flere spennende foredragsholdere!   Program:   1. Tomtekjøp – SØK – Praktisk tilnærming – ca. 20 min Hvilke avklaringer […]

Overvannshåndtering i byggesaker – økt ansvar etter endringer i plan og bygningsloven

Det har de siste årene vært en økning i antall skader forårsaket av overvann, senest ved ekstremværet «Hans» som har herjet på Sør- og Østlandet i august. Det er tre hovedårsaker til dette: Urbanisering: Økt avrenning som følge av fortetting og transformasjon fra natur til annen arealbruk Klimaendringer som fører til økende nedbør og nedbørintensitet […]

Bør man ha låste mengder eller mengderegulering i entreprisekontrakt?

Advokatfirmaet Judicias entreprise-team består av fem advokater. Vi bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i bygg- og anleggsbransjen. Vi får mange spørsmål om mengderegulerte kontrakter contra kontrakt med låste mengder. I denne artikkelen tar vi for oss skillet mellom disse to vederlagsformatene, hva som er viktig å passe på, og hvilken risiko man påtar seg. I […]

Redegjørelsesplikten etter åpenhetsloven

Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven må offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort senest innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Formålet er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingen og hvilke tiltak som er iverksatt. Hva skal redegjørelsen inneholde? Åpenhetsloven stiller ikke krav om […]

Advokatfirmaet Judicia satser tungt på entreprise

Med fem advokater som bistår byggherrer, entreprenører, og rådgivere i bygg- og anleggsbransjen, er vi et av de ledende advokatfirmaet på Sunnmøre innen en bransje som har behov for hyppig juridisk rådgivning – særlig i planleggingsfasen. Vi i Judicia er opptatt av at aktørene får til gode prosjekter og at konflikter unngås. Det er nok […]

Nyansettelse: Advokatfullmektig Amalie Vindsnes Haram

Judicia er i stadig vekst, og vi er stolte av å kunne presentere vårt siste tilskudd, advokatfullmektig Amalie Vindsnes Haram! Amalie Vindsnes Haram leverte masteroppgaven før jul og tiltrådte som ansatt advokatfullmektig i januar. Hun har gjennom høsten hatt kombinert skriveplass og traineeopphold her og er dermed allerede godt i gang med flere saker. – I […]

Seminar om kontraktsmodeller

Seminaret ble avholdt 30. mars 2022. Advokatfirmaet Judicia DA og Næringsforeningen inviterer til et halvdagsseminar onsdag 30. mars. Seminaret fokus på et viktig tema; kontraktsmodeller for bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen. Her skal innlederne snakke om ulike faktorer som bør vurderes når man skal velge kontraktsmodell, samt når samhandling kan være aktuelt. Publisert: 31. mars 2020 […]

Er virksomheten din klar for åpenhetsloven?

Stortinget vedtok lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» i juni 2021. Loven trer i kraft 1. juli 2022 og gir skjerpede krav til virksomhetenes ivaretakelse av menneskerettigheter gjennom utførelse av aktsomhetsvurderinger. Omfattes virksomheten din av åpenhetsloven? Åpenhetsloven omfatter i hovedsak «større virksomheter». Dette omfatter for det første virksomheter som […]

Er virksomheten din klar for åpenhetsloven?

Stortinget vedtok lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» i juni 2021. Loven trer i kraft 1. juli 2022 og gir skjerpede krav til virksomhetenes ivaretakelse av menneskerettigheter gjennom utførelse av aktsomhetsvurderinger. Omfattes virksomheten din av åpenhetsloven? Åpenhetsloven omfatter i hovedsak «større virksomheter». Dette omfatter for det første virksomheter som […]

Anskaffelsesregelverkets betydning for profesjonelle utbyggere og innkjøpere i privat sektor

Anskaffelsesregelverket styrer det offentliges innkjøp, men er det fritt frem for profesjonelle private innkjøpere/utbyggere? Regelverket om offentlige anskaffelser er av mange ansett for å være «firkantet», strengt og komplisert. Dette er et regelverk som det offentlige er underlagt, hvis formål er å sikre at pengene utnyttes best mulig og sikre et konkurransedyktig næringsliv. Vi skal […]

Advokatfirmaet Judicia DA blir medlem av Eurojuris

Advokatfirmaet Judicia DA har blitt tatt opp som nyeste medlem av Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er det største medlemseide advokatnettverket i Norge og omfatter 17 medlemsfirmaer med til sammen over 300 ansatte, hvorav 250 advokater. Eurojuris har også et bredt nettverk globalt, med hovedsete i Belgia. Judicia har hatt sterk vekst de siste årene basert på […]

Ta kontroll over fremtiden – skriv fremtidsfullmakt!

Vi opplever en stadig økning av bevisstheten rundt arv og behovet for testament, og flere enn før tar grep for å regulere hva som skal skje med egne eiendeler når man dør. Kanskje minst like viktig – mener vi – er å tenke igjennom hva som skal skje med egne eiendeler og eget liv når […]

Høyesterett presiserer kontraktsmedhjelperansvar i entrepriseforhold

I en fersk dom avsagt 27. mai 2020 konkluderte Høyesterett med at en hovedentreprenør ikke kunne holdes erstatningsansvarlig for skade en underentreprenør hadde påført en annen eiendom enn kontraktsgjenstanden. Sakens bakgrunn Saken gjaldt utføring av utbedringsarbeider på to frittliggende moloer utenfor Andenes havn. Kontrakt var inngått mellom Kystverket og Alf Brekken og Sønner AS («Alf […]

Rekonstruksjonsloven – Redningen for ellers levedyktige virksomheter med akutt svikt i inntekt pga. ‘Koronakrisen’?

Regjeringen fremmet i ekstraordinært statsråd 15. april 2020 forslag om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 – rekonstruksjonsloven. Det foreslås omfattende endringer i de gjeldende reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del. Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter […]

Kontakt Oss