Har styresammensetningen blitt ulovlig siden i fjor, eller kan den bli det neste år?

Publisert: 18. mars 2024

Bakgrunn – hvorfor nye krav?

Kjønnsbalanse i styrer har gjennom tidene vist seg vanskelig å oppnå. Tidligere regler om styresammensetning har vist seg å være lite effektive og det har derfor vært behov for regler som begrenser hvor stor andel av styret som kan være av samme kjønn.

Følgende krav til kjønnsbalanseringen er vedtatt

Antall medlemmer Kjønnskrav  
Tre eller fire medlemmer Maks to medlemmer kan være av samme kjønn
Fem eller seks medlemmer Maks tre medlemmer kan være av samme kjønn
Syv medlemmer Maks fire medlemmer kan være av samme kjønn
Åtte medlemmer Maks fem medlemmer kan være av samme kjønn
Ni eller flere medlemmer Maks 60 % av medlemmene kan være av samme kjønn

Ref. aksjeloven § 6-11 a (2)

Som vist i tabellen, får reglene anvendelse på styrer som har minst tre eller fire medlemmer. At reglene ikke gjelder for styrer med ett til to medlemmer, gjør at et selskaper i praksis kan justere antall medlemmer i styret for å omgå reglene.

Reglene skal anvendes separat for ordinære styremedlemmer og varamedlemmer. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig for å innfri kravene til kjønnsbalanse at man for eksempel får flere kvinnelige varamedlemmer.

Reglene er utformet slik at de tar hensyn til tilfeller hvor styresammensetningen har medlemmer som ikke identifiserer seg med kjønn, eller som har et tredje juridisk kjønn, ved å innta maksimalrepresentasjon fra ett kjønn – istedenfor krav til minsterepresentasjon av ett kjønn.

Opptrappingsplan over fem år – når må endringene skje?

Implementeringen av de nye reglene avhenger av flere faktorer, hvor særlig selskapets omsetning og antall styremedlemmer er sentrale. Endringene skal på sikt sikre at selskaper med større samlede drifts- og finansinntekter på kr 50 millioner, eller selskaper med mer enn 30 ansatte, omfattes av reglenes virkeområde. Opptrappingsplanen for hvilke selskaper som omfattes av reglene er gitt i forskrift, og skal sikre gradvis implementering av kjønnsbalansekravet i perioden fra 2024-2028.

Følgende opptrappingsplan er vedtatt:

Når får reglene anvendelse? Hvem gjelder reglene for?
Innen 31. desember 2024 Selskaper som på balansedagen for årsregnskapet har samlede drifts- og finansinntekter på over 100 millioner.
Innen 30. juni 2025 Selskaper som på balansedagen for årsregnskapet har flere enn 50 ansatte, og som ikke er omfattet av nr. 1.
Innen 30. juni 2026 Selskaper som på balansedagen for årsregnskapet har flere enn 30 ansatte, som ikke omfattes av nr. 1 eller 2.
Innen 30. juni 2027 Selskaper som på balansedagen for årsregnskapet har over 70 millioner i samlede drifts- og finansinntekter, og som ikke omfattes av nr. 1-3.
Innen 30. juni 2028 Selskaper som på balansedagen for årsregnskapet har over 50 millioner i samlede drifts- og finansinntekter.

Opptrappingsplanen medfører at stadig flere selskaper vil bli berørt av kravene. Selskaper i vekst som ikke på nåværende tidspunkt omfattes av reglene, vil etter hvert kunne omfattes av de aktuelle reglene og må tilpasse styret deretter.

Hva skjer om man ikke forholder seg til reglene?   

Når et selskap faller innenfor plikten til å oppfylle kravene til kjønnssammensetning, må styret innen én måned etter første etterfølgende ordinære generalforsamling oppfylle kravene til kjønnssammensetning. Dersom et selskap ikke rettidig regulerer styresammensetningen i tråd med kravene, kan det bli møtt med flere inngripende konsekvenser.

For det første kan selskapet nektes registrering i Foretaksregisteret. Manglende registrering kan medføre at selskapet ikke får de rettigheter og fordeler som er knyttet til registrering, men kan også føre til bøter og andre sanksjoner.

For det andre vil ikke styret være gyldig valgt når styresammensetning ikke er i tråd med de lovpålagte kravene. Selskapet kan da miste sin beslutningsmyndighet og har ikke rettslig handleevne på vegne av selskapet. Styret kan dermed ikke påta selskapet forpliktelser eller inngå bindende avtaler, før det eventuelt holdes nytt valg hvor styret sammensettes i tråd med reglene.

Dersom det foreligger mangler i henhold til pålagte krav etter aksjeloven – som manglende overholdelse av kjønnsbalanseringskravet vil være – skal selskapet normalt tvangsoppløses. Dette er den mest inngripende sanksjonen som kan følge av manglende overholdelse av reglene.

Hvem må gjøre hva?

Det er selskapets aksjeeiere som velger selskapets styre. Så lenge selskapet ikke har en valgkomité, er det dermed aksjonærene sitt ansvar å finne og velge en sammensetning som oppfyller lovens krav.

Her er det med andre ord bare å begynne å sondere markedet for gode styrekandidater uansett kjønn, men særlig etter kvinner som er underrepresenterte kandidater ved styresammensetning.

Ta kontakt ved behov for bistand knyttet til veiledning eller problemstillinger rundt styresammensetning!

Skrevet av

Henriette Aarsund

Advokatfullmektig

Om advokaten

Trond Svinø

Advokat og partner

Om advokaten

Kontakt Oss