Overvannshåndtering i byggesaker – økt ansvar etter endringer i plan og bygningsloven

Det har de siste årene vært en økning i antall skader forårsaker av overvann. Sammen med kommende endringer i plan- og bygningsloven fra nyttår, ser vi at slike ansvarsspørsmål blir stadig mer aktuelle for grunneiere, utbyggere og andre. I denne artikkelen gis en oversikt over de kommende reglene og konsekvensene av disse.

Bør man ha låste mengder eller mengderegulering i entreprisekontrakt?

Advokatfirmaet Judicias entreprise-team består av fem advokater. Vi bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i bygg- og anleggsbransjen. Vi får mange spørsmål om mengderegulerte kontrakter contra kontrakt med låste mengder. I denne artikkelen tar vi for oss skillet mellom disse to vederlagsformatene, hva som er viktig å passe på, og hvilken risiko man påtar seg.

Redegjørelsesplikten etter åpenhetsloven

Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven må offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort senest innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Formålet er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingen og hvilke tiltak som er iverksatt.

Kontakt Oss