Sak etter barneloven – en oversikt over prosessen

Publisert: 3. november 2023

I tvister mellom foreldre hvor man ikke blir enig om forhold som berører felles barn, vil barneloven regulere hvordan saken skal løses. Saksgangen er tilrettelagt for at man på lavest mulig nivå skal kunne oppnå en minnelig ordning i tvisten.

Før det reises sak for domstolen som gjelder foreldreansvar, flytting med barn ut av landet, hvor barnet skal bo fast og/eller samvær, er det fastsatt i barneloven at partene skal møte til mekling. Formålet med meklingen er å se på mulighetene for å komme frem til en skriftlig avtale som regulerer de nevnte tema. Meklingstime kan bestilles hos nærmeste Familievernkontor, og kontaktinformasjon til det aktuelle kontor fremgår på www.bufdir.no.

Dersom det ikke lykkes å oppnå enighet i meklingen, kan man bringe saken inn for den lokale tingrett i barnets rettskrets på tidspunktet saken blir reist.

Saker etter barneloven skal behandles raskt, og saksforberedende dommer har ansvar for å se til at dette skjer. Samtidig har dommer ansvar for å vurdere om det er mulig å oppnå forlik mellom partene på ethvert trinn av saken. Også advokater som opptrer i denne type sak har en lovfestet plikt til å vurdere slike muligheter.

Etter at begge foreldrene har uttrykt sine meninger i saken gjennom stevning og tilsvar, innkalles partene med sine respektive advokater til såkalt saksforberedende møte. Dette møtet skal kartlegge foreldrenes uenighet. Til dette møtet er det også praksis at det oppnevnes en sakkyndig person, som gjennomfører samtaler med foreldrene på forhånd og presenterer deres syn i det saksforberedende møtet.

I saker hvor det er påstander om vold, overgrep, rus eller psykiske lidelser, kan tingretten oppnevne en sakkyndig som foretar en grundigere utredning. Dette gjøres typisk hvor saken ikke kan opplyses i tilstrekkelig grad på annen måte. Dette gir ofte dommeren et bedre beslutningsgrunnlag i hovedsaken om det ikke oppnås enighet og dom må avsies.

Det er også slik at et barn skal høres i saker som gjelder dets personlige forhold. Barnets mening skal vektlegges ut fra hvor gammelt og modent det er. Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt, skal få informasjon om saken og mulighet til å si sin mening før det blir tatt avgjørelser om deres personlige forhold.

Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Barnets mening behøver ikke å bli utslagsgivende, men det skal sterkere grunner til for ikke å følge den. Som oftest blir det den sakkyndiges oppgave å gjennomføre samtaler med barnet før det saksforberedende møtet, slik at barnet på denne måten skal kunne komme til ordet med sin mening.

I det første saksforberedende møtet vil dommer vurdere muligheten for om det kan inngås en avtale mellom foreldrene – enten midlertidig eller endelig. Saken kan ved første saksforberedende møte få sin ende ved at foreldrene blir enige, men det kan også inngås en midlertidig avtale for en nærmere angitt periode som en prøveordning. Dernest avtaler man tidspunkt for et andre saksforberedende møte, hvor partene møter for å evaluere den evt. midlertidige avtale og ser på alternativer for veien videre.

Dersom det i noen av de saksforberedende møtene er klart at det ikke vil lykkes å inngå en avtale mellom foreldrene, vil tidspunkt for hovedforhandling måtte berammes, hvor dom blir avsagt.  Det blir da tatt stilling til de forhold saken reiser, være seg foreldreansvar, flytting med barn ut av landet, hvor barnet skal bo fast og/eller samvær.

En dom i tingretten kan ankes videre til lagmannsretten.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater med erfaring innen saker etter barneloven for bistand. Som nevnt innledningsvis er det i denne type sak tilrettelagt etter loven for at man skal kunne løse saken på tidligst mulig stadium. Det er etter dette også hensiktsmessig å søke juridisk bistand tilsvarende tidlig for vurdering av ens sak.

For det tilfellet at man befinner seg under nærmere fastsatte inntekts- og formuesgrenser, slik disse fremgår av rettshjelploven og forskrift til denne, vil man kunne søke fri sakførsel i saker etter barneloven. Vi kan bistå med søknad om dette ved behov.

Skrevet av

Kontakt Oss