Er virksomheten din klar for åpenhetsloven?

Publisert: 24. mai 2022

Stortinget vedtok lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» i juni 2021. Loven trer i kraft 1. juli 2022 og gir skjerpede krav til virksomhetenes ivaretakelse av menneskerettigheter gjennom utførelse av aktsomhetsvurderinger.

Omfattes virksomheten din av åpenhetsloven?

Åpenhetsloven omfatter i hovedsak «større virksomheter». Dette omfatter for det første virksomheter som oppfyller vilkårene i regnskapsloven § 1-5 (allmenaksjeselskaper og børsnoterte selskaper). Videre omfattes virksomheter som oppfyller to av tre av lovens tre alternativer:

  1. Salgsinntekt på 70 millioner kroner  
  2. Balansesum på 35 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

For dere som er organisert som konsern er det også viktig å være også oppmerksom på at konsernet blir sett på som en enhet. Et morselskap skal dermed regnes som en større virksomhet dersom vilkårene er oppfylt mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Hva kreves?

De nye forpliktelsene medfører et større behov for transparens og kontroll både med egen virksomhet og med forretningspartnerne. 

Virksomheten må forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer og foreta en «aktsomhetsvurdering» hvor formålet er å kartlegge eksisterende og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Merk at aktsomhetsvurdering ikke bare gjelder virksomheten selv, men også leverandørkjedene og forretningspartnerne.

Loven oppstiller videre et krav til å redegjøre for de vesentligste funnene i aktsomhetsvurderingen. Det er et uttalt krav at denne redegjørelsen skal være lett tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Redegjørelsen for de vesentligste funnene må ikke offentliggjøres før 30. juni 2023. Enhver har imidlertid på forespørsel rett til å få informasjon fra virksomheten om hvordan man håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette trer i kraft allerede 1. juli 2022 og fra dette tidspunktet kan Forbrukertilsynet også ilegge påbud, forbud og tvangsmulkt for overtredelser av åpenhetsloven

Det er varslet at næringsdrivende som ikke er sitt ansvar bevisst, og ikke kommer i gang med arbeidet for å innrette seg etter loven, vil risikere sanksjoner.

Vi anbefaler at alle næringsdrivende som omfattes av åpenhetsloven så snart som mulig:

  1. Påbegynner arbeidet med å utarbeid/oppdatere interne retningslinjer med fokus på arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljøvern, anti-bestikkelser og korrupsjon
  2. Påbegynner arbeidet med aktsomhetsvurderingen for å kartlegge eksisterende og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  3. Utarbeider rutiner for håndtering av varsling og innsynskrav

Har du spørsmål?

Er du usikker på om din virksomhet omfattes av åpenhetsloven, eller hvordan dere skal gå frem for å overholde reglene?

Ta kontakt med Advokat Karina Lilleås Larsen eller advokat/partner Trond Svinø hos Advokatfirmaet Judicia DA. Vi gir konkret veiledning gjennom hele prosessen – fra den innledende forankringen av ansvarlighet i styret, gjennomføring av aktsomhetsvurderingen og til håndtering av innsynskrav. 

Skrevet av

Kontakt Oss