Ny rettspraksis – Medhold for boligkjøper mot selgerforsikring

I en ny dom fra lagmannsretten slås det fast at selger er ansvarlig overfor kjøper hva gjelder branntekniske mangler i en leilighet, uavhengig av om manglene er omfattet av sameiets ansvar eller ikke. Advokat Martin Dyb bistod kjøper mot et av Norges ledende selgerforsikringsselskap, som endte med medhold både i tingretten og lagmannsretten. Dommen er […]

Redegjørelsesplikten etter åpenhetsloven nærmer seg igjen

Forbrukertilsynet utførte 500 kontroller høsten 2023. Det ble blant annet avdekket at en femtedel av de kontrollerte virksomhetene manglet redegjørelse på sine nettsider. Det ble videre avdekket varierende kvalitet på redegjørelsene og at virksomhetene i liten grad redegjorde for negative forhold de hadde avdekket og hvilke tiltak som var igangsatt eller planlagt igangsatt. Forbrukertilsynet vurderte […]

Foredrag om arv og fremtidsfullmakt 17. april 2024

Under foredraget får du et innblikk i: Tips for å unngå arvekonflikter (forskudd på arv og avkortning, «moderne familier» med mer) Hvorfor bør man opprette fremtidsfullmakt? Hvordan opprette fremtidsfullmakt og hva bør den inneholde? Hva må man tenke på rundt bolig som en del av testament og fremtidsfullmakt? Sted: Pir, Keiser Wilhelmsgate 22 Tid: Onsdag […]

Har styresammensetningen blitt ulovlig siden i fjor, eller kan den bli det neste år?

Bakgrunn – hvorfor nye krav? Kjønnsbalanse i styrer har gjennom tidene vist seg vanskelig å oppnå. Tidligere regler om styresammensetning har vist seg å være lite effektive og det har derfor vært behov for regler som begrenser hvor stor andel av styret som kan være av samme kjønn. Følgende krav til kjønnsbalanseringen er vedtatt Antall […]

Utvidet tilbudsplikt om «annet passende arbeid» i konsern – Fra 1. januar 2024

Innledning  Arbeidstakere i selskap som inngår i et konsern fikk fra 1. januar 2024 styrkede rettigheter i saker hvor arbeidsgiver vurderer oppsigelser på grunn av rasjonaliserings- eller omstillingsbehov.   Kravet om å tilby «annet passende arbeid» gjelder ikke lenger bare innenfor selskapet arbeidstakeren er ansatt i, men nå innenfor hele konsernet som selskapet er del av, […]

Forbrukerkjøpsloven endres 1.1.2024

I alle kjøpsforhold mellom en profesjonell og en privat part sikrer forbrukerkjøpsloven viktige minsterettigheter for den private part (forbrukeren). Den 1. januar 2024 blir det innført lovendringer som utvider og styrker disse rettighetene. Først og fremst blir forbrukerkjøpsloven utvidet til også å gjelde de digitale ytelsene som knytter seg til et fysisk produkt. Kjøper du […]

Sak etter barneloven – en oversikt over prosessen

I tvister mellom foreldre hvor man ikke blir enig om forhold som berører felles barn, vil barneloven regulere hvordan saken skal løses. Saksgangen er tilrettelagt for at man på lavest mulig nivå skal kunne oppnå en minnelig ordning i tvisten. Før det reises sak for domstolen som gjelder foreldreansvar, flytting med barn ut av landet, […]

Overvannshåndtering i byggesaker – økt ansvar etter endringer i plan og bygningsloven

Det har de siste årene vært en økning i antall skader forårsaket av overvann, senest ved ekstremværet «Hans» som har herjet på Sør- og Østlandet i august. Det er tre hovedårsaker til dette: Urbanisering: Økt avrenning som følge av fortetting og transformasjon fra natur til annen arealbruk Klimaendringer som fører til økende nedbør og nedbørintensitet […]

Kontakt Oss