Fagområder

Vi dekker de fleste behov for juridisk bistand for både næringsliv, det offentlige og private klienter, med særlig fokus på:

ENTREPRISERETT

Judicia bistår byggherrer og entreprenører / leverandører med rådgivning og prosessoppdrag innenfor bygg og anlegg.

Bistanden vår omfatter alle trinn i byggeprosessen:

  • Konkurransefasen
  • Valg av kontraktsform
  • Kontraktsforhandlinger
  • Prosjektgjennomføring
  • Sluttoppgjør og tvisteløsning
  • Plan- og bygningsrett
 

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Judicias advokater bistår innenfor de fleste problemstillinger som gjelder fast eiendom. Dette omfatter alt fra registrering av eiendom eller rettigheter i fast eiendom, avklaring av rettigheter og håndtering av tvister. Fast eiendoms rettsforhold kan omfatte organisering av eiendom, eierseksjonsrett/boligrett, naborett, servitutter, hevd, sameiespørsmål, tomtefeste, husleie og andre totale bruksretter.

Ofte er også eiers, eller rettighetshavers, rettigheter underlagt offentligrettslig regulering, gjennom påbud, forbud og søknadsordninger. Judicia har lang erfaring med myndighetskontakt, særlig på kommunalt nivå, og bistår våre klienter også i slike spørsmål.

Les mer om fast eiendoms rettsforhold

OFFENTLIG RETT / PLAN- OG BYGNINGSRETT

Judicia bistår innen et bredt spekter av offentlig rett. Plan- og bygningsretten er likevel det meste sentrale fagfeltet våre klienter søker råd for.

Endring av fast eiendom, det være seg boliger, næringsareal eller landbruksareal, krever håndtering av et omfattende regelverk. Reglene om planer og planbestemmelser, deling, bruksendring og riving er sentrale. Eiendom er også underlagt en rekke avgiftsregler, som blant annet regulering om vann- og avløpsavgifter. Judicia bistår i byggesaksbehandlingen, og gir råd om hvordan best manøvrere innenfor byggesakssystemene, byggesaksbehandlingen i kommunen og i klagebehandling.

KONTRAKTSRETT

Judicias advokater bistår innen sentrale kontraktsrettslige områder som varehandel, tjenesteytelser, eiendomsoverdragelser og selskapstransaksjoner. Judicia har også et særlig fokus på entrepriserett og bistår en rekke aktører i bygge- og anleggsbransjen i kontraktsinngåelsen, gjennomføringsfasen, sluttoppgjøret og etterfølgende reklamasjonshåndtering.

Judicia kan i tillegg til å bistå med kontrakter i forbindelse med eiendoms- og selskapstransaksjoner bistå med tilrettelagt rådgivning knyttet til planlegging av salg av eiendom og virksomheter, due diligence-prosesser for selger og kjøper, rådgivning knyttet til selskapsstruktur, bistand knyttet til finansiering og gjennomføring av økonomisk oppgjør.

Vi har nødvendige sikkerhetsstillelser for eiendomsmegling og er registrert og godkjent hos Finanstilsynet.

 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon. Regelverket skal bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Judicia bistår oppdragsgivere og tilbydere i alle faser av en konkurranse. Vi bistår offentlige oppdragsgivere forut for og i forbindelse med konkurranseutsetting, i gjennomføringsfasen, samt ved tildeling og kontraktsinngåelse. Bistanden omfatter bl.a. utarbeidelse av konkurransegrunnlag og andre konkurransedokumenter, evaluering og tildeling, klagebehandling mv. Vi bistår tilbydere / leverandører med å kvalitetssikre tilbud, samt i forbindelse med innsynsbegjæring og klageprosesser. Våre advokater håndterer også prosessoppdrag, og har omfattende erfaring med saker overfor både KOFA og domstolene.

Les mer om offentlige anskaffelser

ARBEIDSRETT

Judicia bistår i saker for så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, både i privat virksomhet og innenfor det offentlige. Dette gir oss påkrevd innsikt og verdifullt erfaringsgrunnlag når vi bistår våre klienter.

Vår kompetanse inkluderer blant annet kollektiv og individuell arbeidsrett, herunder skipsarbeidsrett. Judicia bistår både preventivt i forbindelse med blant annet utarbeidelse av avtalestruktur, vurdering av arbeidstidsordninger og oppfølging av individuelle arbeidsforhold. I tillegg bistår vi ved konfliktsituasjoner, samt restrukturering og omstilling.

Judicia hjelper klienter å nå sine mål gjennom gode prosesser som ivaretar alle involverte interesser.

Les mer om arbeidsrett her

INSOLVENS OG RESTRUKTURERING

Judicias advokater opptrer som bostyrere for flere tingretter og har i tillegg omfattende kompetanse innenfor insolvens, finansielle restruktureringer og gjeldsforhold.

Et selskap som har økonomiske problemer står ovenfor en rekke kompliserte problemstillinger. Vi bistår blant annet med gjeldsforhandlinger, oppbud, granskning, vurdering av straffbare forhold, kreditorsvik og styreansvar. I tillegg kan våre advokater yte bistand ved restruktureringer og utarbeide handlings – og situasjonsplaner.

Les mer om Insolvens og restrukturering

SELSKAPSRETT

Judicia bistår med ulike spørsmål og utfordringer tilknyttet selskapsrettens regelverk og transaksjoner. Vår bistand gjelder blant annet ved spørsmål om opptreden i næringslivet, aksjonæravtaler, spørsmål vedrørende selskapets kompetanse, stiftelse, avvikling og andre spørsmål som måtte oppstå mellom aksjonærer og selskap.

Mange av våre advokater har selv erfaring fra styrer og selskapsdrift. Vi bistår selskap og styrer i forbindelse med enkeltspørsmål, løpende deltakelse og hvor det oppstår ekstraordinære utfordringer. Vi bistår også ved kjøp og salg av selskap, herunder due diligence.

Judicia yter også bistand i forbindelse med tvister vedrørende blant annet styreansvar, aksjonæruenighet og granskning.

Les mer om selskapsrett

ERSTATNINGSRETT

Judicias advokater bistår i et bredt spekter av erstatningssaker, så som personskadeerstatning (herunder yrkesskadeerstatning, trafikkskader, pasientskader og andre personskader), tingsskadeerstatning, erstatning for skade på fast eiendom, erstatning ved eierskifte av fast eiendom og erstatningskrav som springer ut av straffesaker. Våre advokater har ført en rekke erstatningssaker for domstolene.

TVISTELØSNING OG PROSEDYRE

Judicias advokater har bred erfaring med tvisteløsning, fra direkte forhandlinger, via mekling til prosesser i rettssystemet, og prosederer jevnlig saker i tingrett og lagmannsrett. Vår erfaring fra politi- og påtalemyndighet, domstol og privat næringsliv gir oss et bredt perspektiv på tvisteløsningsprosessen. Vårt fokus er å minimere belastningen for våre klienter, ved å gi tydelige råd og tett oppfølging til  prosessen er avsluttet.

PRIVATRETT

Judicia bistår innenfor de fleste privatrettslige områder, så som barne- og familierett, arverett, barnevern, forbrukerspørsmål og sosiale rettigheter.

STRAFFERETT

Judicia har flere advokater med betydelig strafferettskompentanse. Vi bistår våre klienter i alt fra  små foreleggssaker til tunge og alvorlige straffesaker. I tillegg til å yte et grundig juridisk forsvar er vi opptatt av å ta våre klienter, og deres nærstående, i vare gjennom strafferettsprosessen.

MARITIMT

Judicia tilbyr omfattende kompetanse innen skipsarbeidsrett, sjørett, sjøforsikringsrett og maritim juss generelt. Vi bistår rederi, mannskap, verft, leverandørindustri, bransjeorganisasjoner og aktører innenfor oppdrettsnæringen og annet havbruk. Judicia har advokater som også har årelang erfaring med undervisning på universitetsnivå og kursvirksomhet innenfor maritime fag.

Vi samarbeider med Fiskarlaget og Kystrederiene om juridisk bistand til medlemmene.

PERSONVERN

Judicia har god dybdekunnkap innenfor personvern, herunder både den norske personopplysningsloven og felleseuropeiske regelverket i GDPR (General Data Protection Regulation).

Vår bistand omfatter alle ledd for næringsklienter; alt fra rådgivning og selskapsgjennomgang, til implementering av påkrevde rutiner og årlig kontroll. Judicia har spesialiserte advokater på fagfeltet og er i tillegg tilknyttet dyktige fagfolk innen både bedriftsrådgivning og IT. Judicia sikrer derfor overholdelse av personvernreglene for både små, mellomstore og større bedrifter. Vi kan også påta oss oppdrag som personvernrådgiver for din bedrift.

Judicia bistår også privatpersoner med personvernrettslige spørsmål, som spørsmål om rettigheter, innsyn, klager, m.m.

SKATT OG AVGIFT

Advokatfirmaet Judicia og Riid Advokatfirma tilbyr bistand til bedrifter og privatpersoner i skatte- og avgiftsspørsmål.

Riid Advokatfirma har bakgrunn som advokat, statsautorisert revisor og siviløkonom med spesialisering innen finansiering og investering, og har jobbet dedikert med skatte- og avgiftsspørsmål i 25 år.

Våre advokater kan yte attraktiv bistand ved skatte- og avgiftsoptimalisering ved oppstart, drift og omorganisering av virksomhet; herunder fisjoner, fusjoner, oppkjøp og salg av selskaper.

Vi bistår både privatpersoner, næringsdrivende og selskaper ved bokettersyn, i sivile saker for domsstolene og i økonomiske straffesaker.

Vi har også spisskompetanse på merverdiavgiftsspørsmål; herunder ved investeringer i og drift av fast eiendom, inkludert justeringsregler for merverdiavgift.

Kontakt Oss