Entrepriserett

Entrepriserett omfatter det kontraktsrettslige forholdet mellom byggherre og entreprenør, og gjelder i alt fra små, private byggeprosjekt til større private og offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Vi i Judicia bistår alle aktører i bygg- og anleggsbransjen med kvalifisert rådgivning gjennom hele prosjektet. Vi bistår i planleggingsfasen, med valg av entreprisemodell, kontraktsutarbeidelse, konkurransegjennomføring mv. Videre benyttes vi av mange aktører i gjennomføringsfasen, bl.a. med vurderinger av omtvistede endringskrav. Mye av vår bistand gjelder overtakelse og sluttoppgjør, også inkludert tvisteløsning.

Hva er bygg- og entrepriserett?

Entrepriseretten omhandler det rettslige forholdet mellom byggherre og entreprenør i et bygge- eller anleggsoppdrag. Byggherren er parten som står bak og vil ha et oppdrag utført, mens entreprenørene skal utføre oppdraget. En byggherre kan engasjere en totalentreprenør til å utføre både prosjektering og utførelse. Alternativt kan byggherren selv stå for prosjekteringen helt eller delvis, og engasjere utførende entreprenører innen ulike fag. Valg av entreprenør/entreprenører, og entrepriseform/entreprisemodell, er i mange prosjekter en krevende øvelse. Dette har vi god erfaring med. 

Vi bistår gjennom hele prosessen

Vi i Judicia bistår byggherrer og entreprenører/leverandører med rådgivning og prosessoppdrag innenfor bygg og anlegg. Bistanden vår omfatter alle trinn i byggeprosessen, fra idé til ferdigstillelse:

 1. Konkurransefasen
 2. Valg av kontraktsmodell
 3. Kontraktsforhandlinger
 4. Prosjektgjennomføring, inkludert plan- og bygningsrett
 5. Sluttoppgjør og tvisteløsning

Konkurransefasen

I større prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen gjennomføres det ofte konkurranser før valg av entreprenør tas. Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder for offentlige byggherrer. For private byggherrer gjelder alminnelige anbudsrettslige prinsipper, slik disse kommer til uttrykk i enkelte standarder så som NS 8400.

Vi bistår med rådgivning og støtte gjennom denne fasen for å sikre at alt gjennomføres riktig og for å gi de beste mulighetene for å vinne oppdraget. Vi bistår også med klage i tilfeller hvor uriktig tilbyder er eller anføres å ha blitt valgt.

Valg av kontraktsform

Entrepriseretten omfatter først og fremst reglene som gjelder mellom parter som har inngått en bygg- og entreprisekontrakt, men det finnes mange ulike typer kontrakter og tillegg som kan legges til. Avhengig av prosjektets mål, størrelse, utførelse, leverandører med mer, vil det brukes ulike kontrakter, f.eks. NS 8405, 8407, og 8417. Uansett om det er snakk om utførelsesentreprise eller totalentreprise, kan vi bistå med å velge og klargjøre de nødvendige kontraktene.

Kontraktsforhandlinger

Innen entrepriseretten er det viktig å lytte til alle parter for å finne en løsning som fungerer og er balansert. I startfasen vil dette innebære en del avklaringer og forhandlinger mellom byggherren, entreprenør, og rådgivere, hvilket er en viktig del av prosessen. Her bistår vi for å sikre et resultat som fungerer for alle parter og minsker risikoen for dyre tvister senere i prosjektet.

Prosjektgjennomføring

Prosjekter skal kort og greit gjennomføres til riktig tid, i henhold til avtalte krav, og til fastsatt pris. I samråd med klienten er vi opptatt av å få til de beste løsninger for prosjektet og vår erfaring med tvistesaker gjør at vi er en god bidragsyter også i gjennomføringsfasen. Vi vektlegger løpende tilgjengelighet for klienten under alle faser i prosjektet og i etterkant.

Sluttoppgjør og tvisteløsning

Dersom det skulle oppstå noen tvister under eller etter prosjektgjennomføringen, kan vi i Judicia hjelpe til med å løse slike. Spesielt i store og komplekse prosjekter vil det alltid være en mulighet for at uenigheter oppstår og ikke alt går helt etter planen. Dersom en tvist skulle oppstå, bistår vi med rådgivning, forliksforhandlinger og videre prosedyrer for å få prosjektet i mål, i tillegg til bistand med det avsluttende sluttoppgjøret og eventuelle uenigheter i den sammenheng.

Plan- og bygningsrett

Ved alt av byggesaker og reguleringsplaner er det viktig å ha riktig tillatelser på plass. Vi kjenner godt til de relevante lovene og forskriftene, og kan derfor være behjelpelige med å sikre at prosjektet blir godkjent i tråd med godkjennelsene. Dersom det skulle oppstå klager eller lignende tvister med tanke på plan- og bygningsrett, kan vi også bistå med støtte og videre gjennomføring av rettsprosesser for dette.

Entrepriserett i Norge

Bygg og anlegg er en av Norges største næringer, med nærmere ca. 260 000 sysselsatte og ca. 630 mrd. årlig omsetning. Det er også en næring i stabil vekst og med mange prosjekt innen både offentlig og privat sektor. Spesielt innen store, langvarige prosjekt er fallgruvene mange dersom man ikke har klare kontrakter på plass. Det finnes mange standarder og blanketter som brukes innen norsk bygg og anlegg, og å ikke ta i bruk riktig kontrakt kan føre til både tvister og byggeproblemer.

Juridiske NS-kontrakter (Norsk Standard) som brukes innen entrepriserett i Norge inkluderer blant annet:

 • Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser (NS 8400, tidligere NS 3400)
 • Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre (NS 8410)
 • NS 8405 / NS 8415 for utførelsesentreprise og underentreprise
 • NS 8406 / NS8416 forenklet utførelsesentreprisekontrakt og forenklet underentreprise
 • NS 8407 og NS 8417 for totalentrepriser og totalunderentrepriser
 • NS 8401 og NS 8402 for henholdsvis prosjekterings- og rådgiveroppdrag

Totalt finnes det mer enn 20 ulike juridiske standarder og enda flere byggeblanketter for bygg og anlegg. I tillegg gjelder lover som bustadsoppføringsloven, håndverkertjenesteloven og plan- og bygningsloven i entrepriseretten. Med andre ord er det mye å kjenne til og etterleve.

Hvilke juridiske standarder som skal brukes avhenger av type prosjekt, entreprenørroller, med mer. For å ha et korrekt og gyldig kontraktsrettslig forhold er det viktig at riktige kontrakter brukes og at alt er klart for alle parter. Vi i Judicia kan bistå med veiledning fra start til slutt for å sikre at alt utføres presist og uten problemer.

Finn din ​​entrepriserettsadvokat hos Judicia

Vi i Judicia har lang og bred erfaring med ulike prosjekt og problemstillinger innen bygg- og anleggsbransjen. I vårt entreprise-team tilbyr vi advokater med spisskompetanse innen entrepriserett som står klare til å bistå fra A til Å i prosessen. Ved hjelp av en juridisk rådgiver kan du være sikker på at alle ledd i bygge- og anleggsprosessen utføres på korrekt måte. I tillegg bistår vi med rådgivning og løsning dersom tvister skulle oppstå. 

Vår bistand tilbys ikke bare innen entrepriseretten, men også for tilstøtende rettsområder. Hos Judicia nyter du godt av ekspertisen fra alle våre fagområder for næringslivet, samt offentlige og private kunder. Byggeprosjekt krever mye rettslig som skal være på plass, og med vår totalpakke får du alt du trenger fra ett og samme advokatfirma. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om entrepriserett eller hvordan vi kan bistå i ditt prosjekt.

Kontakt Oss