Priser og vilkår

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester som Advokatfirmaet Judicia DA yter til våre kunder. I tillegg gjelder domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Vår veiledende timepris ligger i området kr 1300,- til kr 3200,- + mva. Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v. Vi forbeholder oss retten til å kunne gå under ovennevnte minstepris eller over ovennevnte maksimalpris pr. time i særskilte tilfeller. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Ved henvendelse til en av våre advokater vil det bli foretatt en vurdering av hvilke timepriser som vil gjelde for oppdraget. I tillegg kommer eventuelle utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget. Eksempler på dette kan være gebyrer, reise- og oppholdsutgifter, kost, større kopierings- og utsendelseskostnader m.m. Før oppdraget igangsettes vil det bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse som angir oppdragets art, timepriser mv. Sammen med våre generelle oppdragsvilkår vil dette danne rammen for utførelse av oppdraget. Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

 

Straffesaker

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/fri saksførsel

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

Hele rettshjelpsloven er gjengitt på lovdata.no.

Rådgivning

Vår rådgivning er tilpasset forholdene ved det enkelte oppdraget og de fakta som presenteres for oss, samt de instruksjoner som vi mottar fra kunden. Kunden bør derfor ikke basere seg på rådgivning som skriver seg fra et annet oppdrag eller anvende våre råd for et annet formål enn det rådene var ment for. Om vi ikke avtaler noe annet, omfatter vår rådgivning i et spesifikt oppdrag ikke mulige skattekonsekvenser av oppdraget.

Kontakt Oss